Je možný  také repas vašeho turba, doba repase je přibližně 1-3 dny dle poškození. Zpět je opravené turbodmchadlo zasláno na dobírku.
  • Můžete si objednat svoz PPL zdarma na telefonním čísle 608406684 a dopravce u vás turbodmychadlo k opravě vyzvedne

 

 

  • nebo můžete turbodmychadlo zaslat sami na adresu  Topturbo.cz, Hlubčická 48c, 79401 Krnov.

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Provozovatel e-shopu:

Michal Bureš, Hlubčická 52, 794 01 Krnov.

www.topturbo.cz
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 01021371      
DIČ: CZ8906135326

(dále jen "dodavatel")

 

 Provozní doba:

Podnělí – Pátek  7:00-16:00

So + Ne zavřeno 

 

Adresa provozovny:

Hlubčická 52, 794 01 Krnov

 Kontaktní údaje:
Telefon: +420 774 678 664, +420 737 829 473

Email: repas-turba@centrum.cz


Čísla účtů pro bezhotovostní platby:

Bankovní spojení CZK  -Raiffeisenbank

číslo účtu: 9868328001/5500

 

2. Objednávka zboží

 Seznam zboží na stránkách www.turbodmychadla.com je katalogem běžně dodávaného zboží. provozovatel e-shopu nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávky může kupující posílat 24 hodin denně. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny a dostupnost zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro zákazníka i dodavatele je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené Kupní smlouvě.

 Zrušení objednávky:

Zákazník i provozovatel e-shopu mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky provozovatelem e-shopu. Pokud zruší objednávku provozovatel e-shopu, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné zrušit ze strany spotřebitele kdykoliv a to bez udání důvodu.

 

3. Zaslání zboží

 U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky provozovatelem e-shopu. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému provozovatele e-shopu , ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky provozovatelem e-shopu, kdy si provozovatel e-shopu a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřená kupní smlouva.

 

Dodací lhůta:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností provozovatele e-shopu dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 24 hodin v ČR a 48 hodin v SR od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

 

Způsob dopravy:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje provozovatel e-shopu, a to na území celé České i Slovenské republiky. Smluvním partnerem je Česká pošta a PPL. Náklady na dopravu zboží hradí odběratel. Zvolený způsob dopravy je zpoplatněn dle platného tarifu. Jeho přesná výše bude vypočtena a zobrazena před dokončením objednávky v procesu objednání.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží:

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně provozovatele e-shopu, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím pošty nebo smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet provozovatele e-shopu pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Zvolený způsob platby je zpoplatněn dle platného tarifu. Jeho přesná výše bude vypočtena a zobrazena před dokončením objednávky v procesu objednání.

 

 

Převzetí zboží:

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V opačném případě nemůže provozovatel e-shopu zboží přijmout do reklamačního řízení. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad nebo  záruční list a  montážní návod. V případě, že není záruční list přiložen, slouží k prokázání záruky daňový doklad. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

  

4. Osobní odběr zboží

 Zboží je zákazníkovi v provozovně provozovatele e-shopu rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně provozovatele e-shopu před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně provozovatele e-shopu se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

 5. Reklamační řád

 Kupující je povinen zboží dodané provozovatelem e-shopu po převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách písemně informovat provozovatele e-shopu nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny provozovatele e-shopu. Současně s reklamací je nutné vždy předložit i zboží, jehož vady jsou reklamovány. Provozovatel e-shopu nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Doba na vyřízení reklamace zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.topturbo.cz je stanovena na 30 dnů. Kupující má povinnost ihned po odeslání reklamovaného zboží informovat o této skutečnosti provozovatele e-shopu e-mailem: repas-turba@centrum.cz , nebo telefonicky na telefonním čísle +420 774678664. Zákazník koupí výrobku vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruka na nové zboží je 24 měsíců.

 

6. Odstoupení od smlouvy:

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný provozovatelem e-shopu, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty provozovatele e-shopu repas-turba@centrum.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy provozovateli e-shopu.. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží provozovateli e-shopu.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí provozovatel e-shopu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bankovním převodem na účet kupujícího uvedeným v odstoupení od smlouvy. Provozovatel e-shopu je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, provozovatel e-shopu není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je provozovatel e-shopu oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je provozovatel e-shopu oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí provozovatel e-shopu kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu provozovatel e-shopu sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, vyjímaje dopravních společností. Údaje, které provozovatel e-shopu o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na emailovou adresu repas-turba@centrum.cz nebo tuto skutečnost oznámí provozovateli e-shopu telefonicky.

 

8. Závěrečná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem e-shopu a kupujícím (zákazníkem). Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.topturbo.cz stejně jako je zveřejní ve svoji provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

Dne 4.11.2017

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Michal Bureš, Hlubčická 52, 794 01 Krnov, email: repas-turba@centrum.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) –

Datum objednání (*)/datum obdržení (*) –

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů –

Adresa spotřebitele/spotřebitelů –

Kupní cenu vrátit –

na bankovní účet: ………………………………………………..

složenkou na adresu:…………………………………………..

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) –

 

Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).